AKTUELLT

2016-11-16
Jag anklagar

I en rättsstat är envar betraktad som oskyldig ända tills att brott är bevisat.

När då en åklagare och domstol gör påståenden om brottsliga gärningar utan att precisera vari brottet består - utan att prestera bevis för sina påståenden och utan att några vittnen gjort uttalanden, som beskriver brottsliga handlingar, då är det inget mindre än en skandal att någon döms till flerårigt fängelsestraff. Sådant skall aldrig ske i en rättsstat – men det sker i Sverige. Jag vet för jag har blivit utsatt för ett sådant övergrepp.

Bristande information lämnar dörren öppen för spekulationer. Ensidig information väcker hos tänkande människor tvivel om sanningshalten. Värdeuttalanden utan syftningar gör att man med fog kan ifrågasätta om det alls existerar några fakta.

I min värld är etik och moral en högt hissad flagga, annars blir man inte respekterad vare som föreningsmänniska eller i affärssammanhang.

Politik har på senare år varit min passion i syfte att påverka närmiljö och hjälpa människor till en bättre tillvaro. Jag har fått förtroendet att företräda mina väljare i många ärenden.

De största glädjestunderna har varit de tillfällen då jag blivit anlitad att agera som borgerlig vigselförrättare.

Så vad hände egentligen våren 2013?

Plötsligt påstods jag vara nyckelperson i en ekonomihärva. Anklagelserna var vaga, bevisföringen svävande och vittnena obefintliga.

Som ekonomikonsult är jag rådgivare men varken beslutsfattare eller verkställare!

Att ge information är inte att göra ett val för någon, än mindre att utföra dennes handling. (Den som säljer en kofot har inte kontroll över hur den i framtiden kommer att användas.)

Påstådda skattebrott kunde inte påvisas och enligt skattedirektören som kallades till domstolen förelåg inga skatteskulder. Åklagaren har framhållit att huvudmännen är Egyptier och deras kumpaner dömdes året innan.

Trots att jag kunnat visa hur penningflödet i ärendet, går till de utpekade huvudmännen,så har domstolen utnämnt mig till huvudman. Detta skedde utan att några bevis presenterades. Några vittnen till att styrka påståendet om denna framträdande position saknades. Vittnen som kunde vederlägga påståendet undanhölls domstolen.

Varför så skedde kan var och en spekulera fritt om.

Objektivitetsprincipen som skall tillämpas av åklagaren har åsidosatts genom att man undanhållit från vilka IP-adresser verksamheten bedrivits trots att de ägdes och användes av de medåtalade och inte av mig!

Att hjälpa till med företagsöverlåtelser är helt lagligt och en av mina dagliga verksamheter. Vad en ny ägare sedan därefter använder bolaget till är helt och hållet dennes ansvar.

Att min juridiska kompetens, att hjälpa säljaren av ett bolag, att värdera verksamheten, har märkligt nog betraktats som en belastning, vilket var och en kan fundera över.

Tolkningen av medhjälp och medverkan till brott är två skilda begrepp i lagtexten. Enligt juridisk expertis har de blandats urskiljningslöst i detta mål.

Jag blev dömd för medhjälp, inte för att ha utfört något brott. Jag påstods ha främjat gärningarna med råd och dåd genom att informera om vad man får och inte får göra.

Sådana påståenden har gjorts utan att det har kunnat visas att jag kände till eller ens att jag rimligtvis borde ha varit medveten om vad som skedde i den nya verksamheten.

Europakonventionen

Internationellt har detta sätt att hantera medhjälp begreppet ansetts bryta mot art. 7 i Europakonventionen av de mänskliga rättigheterna, som stadgar att ingen får straffas för handlingar som ej var brott då de begicks. Jag har inte dömts för medverkan utan för medhjälp! Så ingen skall riskera straff om det han själv gör – inte utgör brott!

Att förmedla en hyreslokal är en helt normal legal företeelse. Den verksamhet som senare bedrivs i lokalen är inte en förmedlares eller mäklares sak. Det finns också videoupptagningar som visar vilka andra personer som bedrivit verksamhet i lokalerna.

Trots detta har jag påståtts vara ansvarig för verksamheten.


Avslutningsvis kan jag konstatera att dom kan avkunnas i svensk domstol grundat på spekulationer och antaganden utan bevis, utan vittnesuppgifter, med bortseende från fakta som talar mot åtalet och brytande mot god domstolsed och ledande principer. Varför så har skett har jag tankar om men inga säkra uppgifter.

Om det kan man bara spekulera och gissa på samma sätt som domstolen har gjort i målet. Jag vägrar emellertid att sänka mig till samma låga nivå och avstår därför från diffusa påståenden och från att dra vidare slutsatser.

En vän av ordning
Lerum 2016-11-01

Klaus Schüffler


"The best thing about the worst time of my life is

that you get to see the true colors of everyone," 

"Just because the past didn`t turn out like you wanted it to, 

dosen`t mean your future can`t be better than you ever imagined."